Regulamin sklepu internetowego https://sklep.hadwao.net - obowiązuje od dnia 25.05.2018

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: https://sklep.hadwao.net administrowany przez firmę HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. z siedzibą w 05-200 Wołomin, Nałkowskiego 14, NIP: 125 169 29 64, REGON: 383125526, poczta elektroniczna: sklep@hadwao.net reguluje zasady w zakresie świadczonych przez  Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym ich rodzaje,  prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. Konto Klienta - - indywidualne konto Użytkownika utworzone po Rejestracji na stronie https://sklep.hadwao.net/, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług konta

 4. Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Hadwao.net. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 5. Rejestracja  - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do utworzenia Konta Klienta przez Użytkownika na stronie https://sklep.hadwao.net
 6. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem https://sklep.hadwao.net/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Sprzedawca - HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. z siedzibą: 05-200 Wołomin, ul. Nałkowskiego 14, NIP: 125 169 29 64
 8. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 9. Usługa - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Sklepu na rzecz Usługobiorców;
 10. Usługodawca (także Sprzedawca) - HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. z siedzibą: 05-200 Wołomin, ul. Nałkowskiego 14, NIP: 125 169 29 64
 11. Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na warunkach dostępnych w niniejszym Regulaminie, której przedmiotem jest dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O  z siedzibą: 05-200 Wołomin, ul. Nałkowskiego 14, NIP: 125 169 29 64 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 13. Umowa zawarta na odległość -  oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z funkcji oferowanych przez Sklep, które nie wymagają rejestracji w Sklepie.
 17. Formularz rejestracji - usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 18. Formularz zamówienia - usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru,
 19. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
 20. Dzień roboczy -  jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.hadwao.net/.

2.2 W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3 Sklep internetowy, działający pod adresem https://sklep.hadwao.net/, prowadzony jest przez HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. z siedzibą: 05-200 Wołomin, ul. Nałkowskiego 14, NIP: 125 169 29 64

2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5 Użytkownicy/Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.hadwao.net/content/7-regulamin oraz skopiować jego treść i sporządzić jego wydruk.

2.6 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze sklepu

3.1 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

a) przedstawienie oferty Sklepu,

b) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,

c) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,

d) możliwość korzystania z Konta Klienta,

3.2 Dostęp do usług określonych w pkt. a-c powyżej nie wymaga Rejestracji.

3.3 Dostęp do usługi określonej w pkt. d powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

3.4 Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

3.5 Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

a) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

c) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

e) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

3.6 Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

3.7 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

3.8 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.9 Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Konto Klienta

4.1 Konto umożliwia Klientowi w szczególności:

a) składanie Zamówień

b) przeglądanie historii i szczegółów Zamówień

c) zarządzanie danymi osobowymi

d) zarządzanie adresami dostawy

e) dodawanie produktów do listy życzeń

4.2 Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Konta Klienta jest dokonanie Rejestracji.

4.3 Rejestracja jest bezpłatna.

4.4 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie https://sklep.hadwao.net/logowanie?back=my-account

4.5 Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.6 Po wypełnieniu i zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji.

4.7 Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie.

4.8 Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

4.9 Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Klientom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.

4.10 Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.11 W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.

4.12 Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

4.13 Usługodawca rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Klienta.

4.14 Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta na adres e-mail: sklep@hadwao.net.

4.15 W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 72 godziny. Żądanie usunięcia Konta nie wpływa na Umowy sprzedaży Towarów, zawarte przez Klienta ze Sprzedawcą przed wysłaniem żądania. 

4.16 Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Sklepu.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1 Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczna Rejestracja.

5.2 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://sklep.hadwao.net/, dokonać wyboru Towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.3 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka. W przypadku zamówienia bez Rejestracji, Klient podaje na formularzu Zamówienia niezbędne dane wymagane przez Sprzedawcę podczas procesu składania Zamówienia. W przypadku Zamówienia składanego przez Klienta posiadającego Konto, Klient loguje się na swoje Konto, aby skorzystać z danych zapamiętanych na jego Koncie.

5.4 W trakcie całego procesu składania Zamówienia – do momentu potwierdzenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.5 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

5.6 W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.

5.7 Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.8 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.9 Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5.10 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.11 Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez:

a) przesłanie Klientowi na adres e-mail potwierdzenia zawarcia Umowy na odległość, o którym mowa w ust. 5.8. powyżej;

b) dołączenie do Towaru dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury);

c) zapisanie danych dotyczących Zamówienia na Koncie Klienta (w przypadku Klientów posiadających Konto).

VI . Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy są zgodne z informacją zamieszczoną na stronie https://sklep.hadwao.net/content/1-dostawa:

a) płatność z góry

- przesyłka kurierska DHL 12,00 zł (z Vat)

- przesyłka zagraniczna - 150 zł  (z Vat)

- darmowa dostawa dla zamówień od kwoty 150 zł (z Vat) DHL - wysyłka na terytorium Polski - 0 zł

b) płatność przy odbiorze

- przesyłka kurierska pobraniowa DHL - 17 zł (z Vat)

Dodatkowo koszty dostawy zostają wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3 Termin realizacji dostawy wynosi do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://sklep.hadwao.net/content/1-dostawa

6.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://sklep.hadwao.net/content/7-regulamin oraz skopiować jego treść i sporządzić jego wydruk.

VII. Ceny i metody płatności

7.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%), cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

7.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) za pobraniem, gotówką kurierowi przy odbiorze towaru

b) przelewem na numer konta bankowego Sprzedawcy prowadzony przez PKO SA numer konta: 24 1240 6335 1111 0010 6542 3870

c) płatnością za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych: PayU

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1 Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie:

a) na adres e-mail: sklep@hadwao.net

b) na piśmie, wysyłając je na adres: HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. , adres korespondencyjny: 05-200 Wołomin, ul. Nałkowskiego 14 z siedzibą: 05-200 Wołomin, ul. Nałkowskiego 14 

Zgodnie z art. 28 ustawy ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego.

Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.

Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.

8.2 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.

ul. Nałkowskiego 14

05-200 Wołomin

8.3 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.4 Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

8.5 Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności zgodnie z ustaleniami z Kupującym i jego stosownej decyzji.

8.6 Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 8.5 do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1 HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.  jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@hadwao.net.HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

9.3 Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko

b) adres zamieszkania

c) nazwa i siedziba firmy

d) telefon kontaktowy

e) adres e-mail

f) oznaczenie przedmiotu reklamacji

g) okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

9.4 Klient będący konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:

a) wymiany towaru na nowy,

b) obniżenia ceny,

c) o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy

d) zwrotu kwoty za zakupiony towar

Przed zakupem bądź użyciem należy dokładnie zapoznać się z działaniem oraz właściwościami produktów bądź skontaktować się z firmą HadwaoNet, która udzieli wszelkich potrzebnych informacji. Poniżej wskazany został adres e-mailowy jak również numery telefonów pod jakimi dostępni są pracownicy firmy w godzinach 8-16 w dni robocze.

sklep@hadwao.net

kontakt@hadwao.net

tel. +48 606 366 413

tel. +48 796 362 413

X. Reklamacje dotyczące Towarów

10.1 HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.

ul. Nałkowskiego 14

05-200 Wołomin

lub mailowo pod adres sklep@hadwao.net.

10.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5 HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Postanowienia końcowe

11.1 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.

11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

11.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 5 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego

11.5 Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.

11.6 Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

11.7 Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Wzór odstąpienia od umowy - załącznik numer 1